Działalność Funduszu Drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jako samodzielna instytucja finansowa, posiadająca osobowość prawną, działa od 1 lipca 1993 r.
Od 1 stycznia 2010 roku Fundusz jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.  Kierunki prowadzonej działalności wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), strategii działania Wojewódzkiego Funduszu na lata 2009-2012 oraz  planu działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych  zatwierdzanych corocznie przez Radę Nadzorczą. Uwzględniane są również strategiczne założenia i programy ochrony środowiska województwa lubelskiego.

Zakres i formy pomocy określają dwa dokumenty wewnętrzne Funduszu: „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Lublinie” i  „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie”.

Wojewódzki Fundusz stosuje następujące formy pomocy: preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału), dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych, a także przekazuje środki finansowe państwowym jednostkom budżetowy za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. 

Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: ochrony  wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi,  ochrony przyrody,  edukacji ekologicznej, zapobiegania  i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz monitoringu.

Wojewódzki Fundusz w Lublinie podejmuje również działania związane z absorpcją środków unijnych w zakresie inwestycji ochrony środowiska na Lubelszczyźnie. Wojewódzki Fundusz w Lublinie jest Instytucją Wdrażającą dla dwóch osi priorytetowych: wodno-ściekowej oraz odpadowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla projektów  z terenu województwa lubelskiego o wartości do 25 mln euro.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 19.05.2008.
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl